Voorwaarden Plopsa-abonnement via domiciliëring

Dit mandaat zal gelden zolang uw abonnement loopt, zijnde één jaar zoals hieronder verder uiteengezet.

Bij ondertekening van dit mandaat geeft u toestemming:

  • Aan Plopsa NV om opdrachten te sturen aan uw betalingsdienstaanbieder om de rekening te debiteren;
  • Aan uw betalingsdienstaanbieder om uw rekening te debiteren volgens de opdrachten van Plopsa NV.

U kan het mandaat en het abonnement opzeggen per aangetekende brief, ten laatste één maand voor het einde van de looptijd van het abonnement. Bij gebrek aan een tijdige opzegging zoals voormeld, zullen zowel het mandaat als het abonnement stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde periode en met dezelfde opzegmogelijkheid.

De debitering zal maandelijks plaatsvinden in het begin van de maand.

Bij aanvang van een nieuwe looptijd kan de prijs automatisch geïndexeerd worden.

Ingeval van een niet-betaling of indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder wordt u in gebreke gesteld om het uitstaande saldo te vereffenen. Gelieve hierbij te noteren dat wij vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten alsook een administratiekost van 5 euro per aanmaning zullen aanrekenen. Voor een aangetekende aanmaning wordt een administratiekost van 15 EUR in rekening gebracht. Vanaf de 3de aanmaning wordt het abonnement bij Plopsa opgeschort en zal de toegang geweigerd worden. Indien u nalaat na 3 aanmaningen de verschuldigde bedragen te betalen, zal u een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 62 EUR en 12% verwijlinteresten, onverminderd het recht van Plopsa NV om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt.

Indien u van mening bent dat de factuur incorrect is of indien u zich niet akkoord verklaart met de factuur, dient u op gemotiveerde wijze te protesteren per aangetekende brief en uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur. U kan tevens uw recht op terugbetaling door uw betalingsdienstaanbieder uitoefenen volgens de algemene voorwaarden die u met uw betalingsdienstaanbieder bent overeengekomen. Elke eis tot terugbetaling ten aanzien van de betalingsdienstaanbieder moet geuit worden binnen de 8 weken volgend op de datum van de debitering van uw rekening.

We verwijzen tevens naar onze algemene verkoopsvoorwaarden, die u kan raadplegen via de website www.plopsa.com. Bij ondertekening van het mandaat wordt u geacht kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

Voor bijkomende vragen, gelieve Plopsa te contacteren via +32 (0) 58 42 02 02.