Aankoopvoorwaarden

Aankoopvoorwaarden

1. Een bestelling of aankoop van te leveren goederen of diensten is pas definitief na goedkeuring van de bestelbon door een daardoor bevoegde persoon van Plopsa NV, Ter Hoeve NV, Plopsa Hotel NV, Plopsa SRL, Plopsa BV, Holiday Park GmbH Betrieb Für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG of Studio Plopsa NV (hierna de koper genoemd).

2. Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking.  Onze algemene aankoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige aankopen en bestellingen, ook al verwijzen wij er niet uitdrukkelijk naar.

3. Via onderstaande link kan het preventieplan voor aannemers en onderaannemers gedownload worden dat moet nageleefd worden.

4. Het bedrag vermeld op de bestelbon is de totale prijs exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er meerwerken moeten worden uitgevoerd, kunnen deze niet zonder voorafgaandelijk overleg en extra bestelbon aangerekend worden.

5. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen einde maand na ontvangst van een BTW-conforme factuur, met vermelding van het bestelbon-nummer. Facturen dienen per post bezorgd te worden, of per mail verstuurd te worden naar invoices@plopsa.com. Alleen correct verstuurde facturen kunnen aanvaard worden

6. Indien de verkoper levert op een ander leveringsadres dan werd vermeld op de bestelbon, dan zal de koper de transportkost en handling kost verhalen op de verkoper.

7. De leveringsdatum is bindend en moet stipt nageleefd worden. Van zodra de originele leveringsdatum wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor om:

a) Onze bestelling te annuleren en te laten uitvoeren door een derde, waarbij alle extra kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de leverancier komen.

b) Zonder de geleden schade te hoeven aantonen, een vergoeding te eisen van 10% van de prijs van de bestelling voor elke begonnen week na de leveringsdatum, met een maximum van 30% van de prijs der bestelling.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan ons recht om ten allen tijde onze globale schade aan te tonen en hiervoor schadevergoeding te eisen.

8. De gehele of gedeeltelijke overdracht door de verkoper van de bestelling aan derden is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper.  Als de koper deze toestemming geeft, impliceert dit de toestemming van de verkoper dat de koper rechtstreeks met de onderaannemer of leverancier contact kan hebben en instructies kan geven.

9. Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en de bestelling valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Veurne. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch recht. Het verdrag van Wenen is niet van toepassing